Geen producten (0)

Algemene voorwaarden

Op al onze artikelen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing:

Door te bestellen bij BIJOUX SILENT CHIC gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees deze dus goed door,
voorafgaande aan uw bestelling.

Wij leveren uitsluitend aan particulieren.
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. Deze vind u apart vermeld op uw rekening, die u via
email ontvangt. Zodra uw bestelling bij ons binnen is, ontvangt u van ons een orderbevestiging per email.
Wij streven ernaar om uw bestelling zo spoedig mogelijk aan u te verzenden, binnen 2 á 3 werkdagen, mits het bestelde
op voorraad is.Indien een bestelling naar Belgie verzonden dient te worden, kan dit 3 á 5 werkdagen duren  
Mocht uw bestelling, of een deel daarvan, niet op voorraad zijn, dan stellen wij u daarvan zo spoedig mogelijk op de
hoogte, via email of per telefoon.

Indien een door u besteld artikel niet meer leverbaar is, dan storten wij het door u betaalde bedrag daarvoor, zo spoedig
mogelijk terug op uw rekening, of een gedeelte daarvan, indien u meerdere artikelen besteld
heeft. Artikelen waarbij staat "uitverkocht", kunnen niet besteld worden.

Wij fotograferen al onze artikelen zelf, daardoor kunnen kleuren iets lichter of donkerder overkomen. Houd hier rekening
mee en lees daarom, voordat u uw aankoop doet, even de beschrijving onder de button "details", die u bij iedere foto vind.
Doe dit, om teleurstellingen te voorkomen. Klik op de foto om hem te laten uitvergroten.

Wij verzenden onze artikelen, afhankelijk van de grootte van uw bestelling, veelal per brievenbus-post van PostNL.
Wij besteden veel zorg aan het controleren, inpakken en verzenden van onze goederen. Mocht er desondanks iets niet in orde
zijn, neem dan contact op met ons. Vermeld bij correspondentie altijd het bestelkenmerk.

Al onze artikelen zijn voorzien van een verzegeling. Mócht u een artikel willen ruilen, dan kan dat alleen, in de originele
verpakking en mag de verzegeling niet verbroken zijn. Tevens moeten alle labels nog in originele staat aan het artikel
aanwezig zijn. Artikelen die reeds gedragen en/of gebruikt zijn, komen niet meer in aanmerking om geruild te worden.
Bij terugzending van artikelen, zijn reeds gemaakte en nog te maken verzendkosten,
voor uw eigen rekening, tenzij wij via email of per telefoon, iets anders met u afspreken.

U dient gebruik te maken van het Herroepingsrechtformulier, dus stuur nooit iets zomaar retour.

Wij hechten veel waarde aan tevreden klanten. Daarom: Bent u tevreden? Vertel het dan verder! Bent u niet tevreden?
Vertel het eerst ons en we zoeken samen, in alle redelijkheid, naar een oplossing!

Lees ook onze onderhoud-tips, zodat u langer plezier zult hebben van uw sieraden.

  Type- en/of zetfouten voorbehouden!


Algemene Voorwaarden 

Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de
Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en
treden in werking per 1 juni 2014.


Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden

 
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.    Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft   
       in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer              
       worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-,       
       ambachts- of beroepsactiviteit;
4.    Dag: kalenderdag;
5.    Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm  geproduceerd en geleverd worden;
6.    Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud     
       gedurende een bepaalde periode;
7.    Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in        
       staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of          
       gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde        
       reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op        
       afstand;
9.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop en producten, (toegang tot)      
       digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10.   Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader  
        van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en      
       met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor        
       communicatie op afstand;
11.   Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor            
       herroeping;
12.   Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder
        dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Karin Peters-Smeets
Handelend onder de naam/namen:
Bijoux-Silent-Chic
Vestigingsadres:
Gatestraat 57
6373 LP Limburg
Telefoonnummer: 06 – 18.69.30.46
Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: info@bijoux-silent-chic.nl
KvK-nummer: 53444655
Btw-nummer: NL157408231B01


Artikel 3 – Toepasselijkheid
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen
       overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
       consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op
       afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op
       verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de
       overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de
       consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan
       worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst
       op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
       kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
       worden toegezonden.
4.    Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing
       zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
       voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 – Het aanbod
1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het
       aanbod vermeld.
2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of
       diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk
       te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
       aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
       ondernemer niet.
3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan
       de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 – De overeenkomst
1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de
       consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs
       elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de
       ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische
       maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de
       consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.    De ondernemer kan zich  binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
       betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan
       van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
       overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
       bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.    De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende
       informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een

duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten
    van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;  
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
    onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6.    In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1.    De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van
       minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van
       herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2.    De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen
       derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a.    als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door
       hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand
       aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een
       verschillende levertijd weigeren.
b.    als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een
       door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c.    bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de
       consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
       Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3.    De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een
       materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de
       consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4.    De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
       Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet
       informeren over herroepingsrecht:
5.    Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier
       voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke,
       overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6.    Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf
       maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de
       consument die informatie heeft ontvangen.


Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product
       slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te
       stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een
       winkel zou mogen doen.
2.    De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van
       omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3.    De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het
       sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1.    Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het
       modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2.    Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het
       product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft
       aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het
       product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3.    De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en
       verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.    Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5.    De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft
       gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de
       consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6.    Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering
       van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid
       aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte
       van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige
       nakoming van de verbintenis.
7.    De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet
       gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a.    de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij
       herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b.    de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of
       stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8.    De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde
       digitale inhoud, indien:
a.    hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de
       overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b.    hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c.    de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9.    Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege
       ontbonden.


Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1.    Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na
       ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2.    De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in
       rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de
       consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met
       terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar
       gelang welk tijdstip eerder valt.
3.    De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de
       consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4.    Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft
       de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de
ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1.    Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer
       geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2.    Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een
       verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de
       consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van
       een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3.    Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a.    de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b.    de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft
       uitgevoerd;
4.    Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum
       of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5.    Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van
       uitvoering daarvan is voorzien;
6.    Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd
       op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd
       zijn;
7.    Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8.    Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden
       teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9.    Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10.    Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de
       levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de
       markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
11.    Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
12.    Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13.    De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a.    de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b.    de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


Artikel 11 – De prijs
1.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten
       niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.    In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
       schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
       gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.    Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het
       gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.    Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de
       ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging
       ingaat.
5.    De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1.    De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
       vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
       totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen
       staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2.    Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de
       wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen
       gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3.    Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent
       waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht
       is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Artikel 13 – Levering en uitvoering
1.    De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering
       van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer
       geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn
       is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
       worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
       consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
       schadevergoeding.
4.    Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld
       terugbetalen.
5.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan
       de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk
       anders is overeengekomen.


Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1.    De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
       producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe
       overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.    De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
       producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met
       inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3.    De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
-    te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
-    tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
-    altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
       Verlenging:
4.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
       (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5.    In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
       afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal
       drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een
       opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of
       diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met
       een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst
       strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7.    Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
       tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de
       proef- of kennismakingsperiode.
       Duur:
8.    Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen
       tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging
       vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 15 – Betaling
1.    Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument
       verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een
       bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een
       dienst, vangt deze termijn aan  op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2.    Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden
       tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen
       gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
       plaatsgevonden.
3.    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer
       te melden.
4.    Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is
       gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
       betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde
       bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
       incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €
       2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De
       ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 16 – Klachtenregeling
1.    De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
       overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft
       geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3.    Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van
       ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de
       termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
       antwoord kan verwachten.
4.    Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een
       klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk
       (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht)  De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting
       Webshop Keurmerk gestuurd.
5.    Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling
       overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 17 – Geschillen
1.    Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben,
       is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.    Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met
       betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het
       hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop,
       Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3.    Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht
       eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4.    Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie
       aanhangig te worden gemaakt.
5.    Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze
       gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer
       schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen
       door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf
       weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6.    De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de
       Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van
       de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
7.    De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer
       surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft
       beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
8.    Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor
       Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie
       bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de
       Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij
       SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.


Artikel 18 – Branchegarantie
1.    Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie
       Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de
       verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na
       toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal
       een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument
       uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft
       Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2.    Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Stichting
       Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Stichting Webshop Keurmerk. Indien de
       vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die
       boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen
       naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.


Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn
en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke
manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden 

1.    Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met
       dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest
       gunstige bepaling zal prevaleren.


Facebook Twitter Linkedin Pinterest

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.